miércoles, 11 de agosto de 2010

Boletín Exfimiño nº 30

Boletín Informativo da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa

Número 30                                                            xaneiro-abril     2010

Coordinador Luciano Lomba Vicente
Concedida pola Federación Galega de Sociedades Filatélicas
A medalla de Ouro na sua calidade individual ao Mérito Filatélico
Ao Prsidente de S.F e N.G    D. JUAN ÁLVAREZ SOBRINO

     DÚAS COLECCIÓNS DE A GUARDA COMPETINDO EN BRASIL    

 Celebrouse do 19 ao 26 de marzo en Poços de Caldas, Brasil, a Exposición Filatélica Nacional Sul das Gerais 2010. Participaron as coleccións de Jorge Martínez Baz, “Ese desconocido principio” e a de José A. Gándara, “Colón, Rumbo a las Indias”, os resultados non foron os desexados e as dúas coleccións foron xulgadas a  baixa, con  71 puntos medalla de Plata Grande y 83 puntos medalla de Vermeil Grande, respectivamente.
ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA, CELEBRADA NO LOCAL SOCIAL, SITO NA CALLE RAMON SOBRINO 8, O DÍA 7 DE MARZO DE 2010.

      A Guarda, a día 7 de marzo de dous mil dez (7-3-2010) sendo as doce horas, en segunda convocatoria, reúnese no local social a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa.
      Presidida polo Presidente, D. Juan Álvarez Sobrino que antes de comezar ten unhas palabras de agradecemento pola presencia dos asistentes. A continuación dá paso os seguintes puntos do:    
                    
ORDE DO DÍA:

    - Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o día 15 de febreiro de 2009.
    Lese, apróbase por unanimidade.
    Informe de actividades realizadas durante o ano 2009 e actividades que hai que realizar no ano 2010, e aprobación, se procede.
    Seguiuse publicando o boletín EXFIMIÑO, participaron na exposición nacional Exfilna, realizada en Irún, as coleccións de Jorge Martínez Baz, Luciano Lomba Vicente e José A. Gándara Rodríguez.
    Realízase a exposición EXFIMIÑO no Recreo Artístico Gardes,
         Participaron expositores locais e expuxeronse, ademais, pinturas, traballos manuais, fotografía etc. No transcurso da exposición, estivo presente o subdirector dos correos da República Dominicana que presentaron o selo da praza de Santo Domingo na Guarda
     E fíxose entrega da medalla de Ouro ao Merito Filatelico de fegasofi a D. José M. González Troncoso. De Tui
    Para este ano a Xunta Directiva ten programado seguir ca exposión  Exfimiño do 9 ao 12 de outubro de 2010 no Recreo Artistico Gardes.
    Expositores membros desta Sociedade participaran nas exposicións competitivas, Fefibra en Brasil, Filatem en Aviles e Exfilna de Madrid.
    Esta en proxecto co Concello da Guarda un cuño especial con motivo do Xacobeo para conmemorar o camiño a Santiago pola costa. E tamén esta en proxecto realizar exposicións nos colexios e traer un monitor xuvenil para instruír aos nenos.
    Se poñerá unha caixa de correo na porta do local social para que se poida deixar a correspondencia.
    Como se acordara o ano pasado, na última Asemblea Xeral, esta xunta directiva a acordado correr cos gastos da inscrición das coleccións que participasen na Filatem.
    O Informe é aprobado por unanimidade.

     Informe do Sr. Administrador, e a súa aprobación, se procede;
    O saldo a 1 de xaneiro de 2009 era de 4.256, 43 € e a 31 de decembro de 2009 de 3.686,13 queda por cobrar as subvencións do Concello e da Deputación.
    O Sr. Marcelino Portela aconsella, se é posible, que para próximas asembleas se presente un resumo de ingresos e gastos.
    O Informe é aprobado por unanimidade.

Renovación de Xunta Directiva
  Ante a decisión do actual presidente, D. Juan Álvarez Sobrino, do cesamento voluntario do seu cargo, acórdase formar unha Nova Xunta Directiva e o reparto dos seus cargos quedando constituída da seguinte forma.
Presidente: D. Luciano Lomba Vicente
Vicepresidente: D. Marcelino Portela Lorenzo
Secretario: D. José A. Gándara Rodríguez
Vicesecretario: D. Jorge Martínez Baz
Administrador: D.ª Marta Verde Rodríguez
Viceadministrador: D. Rafael Alonso Gómez
Vogais: D.ª Almudena Taboada Lago
             D. Ignacio Rodríguez Álvarez
             D. Juan Álvarez Sobrino
             D.ª Cristina Domínguez Rotea e
             D. Ramón González González
Nova Xunta Directiva da SF e NG

CONCEDIDA A MEDALLA AO MÉRITO FILATÉLICO A JUAN

O sábado día 20 de febreiro celebrouse na casa museo de Rosalía Castro, en Padrón a Asemblea, anual, Xeneral da Federación Galega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI) e o  finalizar a mesma tubo lugar a Asemblea Xeral extraordinaria cun único punto de orden do día, a petición, por parte da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, da Medalla de Ouro ao Mérito Filatélico para Juan Álvarez Sobrino, presidente desta Sociedade a petición, como marcan os estatutos da Federación, estaba avalada por dous sociedades mais, neste caso por a sociedade “Val de O Rosal” e o Grupo Filatélico de Vigo.
Estando presentes ou representadas na Asemblea dezaoito  das dezanove Sociedades de Galicia pertencentes a FEGASOFI. Foi aprobada por unanimidade a concesión da medalla. A medalla ao Mérito Filatélico na súa calidade individual, ao noso Presidente D. Juan Älvarez Sobrino.
D. Juan Álvarez na inauguración da EXFIGALICIA 2007

D. Juan Álvarez Sobrino
   
Nace no ano 1931
Os seus primeiros contactos coa filatelia foron sendo aínda un neno. 
    A súa primeira exposición foi alá polo ano 1961, desde entón participou en mais de 100 exposicións tanto competitivas como de exhibición.
    Foi un dos percusores da Filatelia Temática en Galicia e fomentouna no Baixo Miño.
Desde a fundación do Grupo Filatélico Guardés alá polo ano 1964 foi vocal da primeira xunta directiva, cargo que ocupou ata 1980, nese ano foi nomeado secretario.
Foi nomeado presidente da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa no ano 1996, cargo que ven ocupando con moito tino ata a actualidade.
    Dende 1980 colleu o cargo da distribución dos selos de abono dos socios,  uns 150 naqueles anos. Como  a sociedade non dispoñía de fondos el sempre adiantaba o diñeiro (que case sempre recuperaba a finais do ano). A maioría das veces tiña que cargar con varias series.
Deseñou o emblema do Grupo Filatélico Guardés
    Deseñou os matáseos das exposicións, EXFIMIÑO dos anos 1967 –– 1981 – 1988 -1993 – 1996  - 1997 .  EXFIGALICIA – 1970
    Baixo o seu mandato, ben como directivo ao primeiro e despois como presidente, celebráronse 21 exposicións  non competitivas, das cales 13  co matáseos  EXFIMIÑO, e un matáseo de propaganda da FESTA da LAGOSTA do ano 2001
    Tres EXFIGALICIA
Do 2 ao 5 de agosto do ano 1970
Do 10 ao 16 de agosto do ano 1998
Do 12 ao 20 de outubro do ano 2007
A primeira EXGAPORTEN  (do 6 ao 12 de outubro do ano 2001).

Está en posesión da insignia de ouro concedida pola Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, desde o ano 2001.

A Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa nomeouno Socio de Honra no 1999.
                                                                            
  Por Juan Álvarez Sobrino                                                                                                  
Mi primera exposición
      Mi primera participación en una exposición filatélica, fue durante la II Exposición Filatélica, celebrada en Vigo el año de 1961. Participé  en la misma animado por dos buenos filatélicos, el guardes, Francisco Sobrino y el vigués Manuel Lago.
Hoja recuerdo de mi participación. Matasellada

Presenté  seis hojas de España, que iban adornadas con dibujos que yo había hecho  a los 14 años, en el lecho. Como es natural no me dieron premio, pero no se me olvidará el detalle que me ocurrió; llegando a la sala donde tenía  lugar la muestra, oigo decir  a una señora: ¡venir niños, venir a ver que cosa más bonita! Y estaba contemplando mis sellos.
                  ¿PODÍA PEDIR MEJOR PREMIO?

PERSONAS Y MOTIVOS DE PONTEVEDRA
Por Serafín Álvarez Sobrino

SOBRETASA POSTAL

Por Decreto de 28/1/1937 (B.O,E. 4/2/37), se creó la Sobretasa, por Decreto de 11/12/1937 (B.O.E. 7/12/1937), se creó el sello.
    27 diciembre 1937. Emisión Pro Tuberculosis a beneficencia del Patronato. Motivos: Cruz de Lorena, mano tendida y valor facial. Impresión      Litografía M. Roel Vigo.  Nº Edifil 840.

JOAQUÍN LORIGA TABOADA. (1895-1927)

Nació en Lalín. Ingeniero aeronáutico, director de la Escuela de Transformación de Cuatro Caminos. En 1926 pilotando el avión Jesús del Gran Poder realizó la travesía Madrid - Manila . en su villa natal se inauguró un monumento en su memoria .

28 de julio 1982. Aerograma. Ilustración, ruta España – Brasil, franqueo, figura del Jesús del Gran Poder. Nº Edifil: 203
NAO SANTA MARÍA

   
10  de octubre IV Congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino de Municipios. Motivos la Nao y otros motivos.  Nº Edifil 1818Correo de Feldpost dirigido A Guarda
         Entre 1937 y 1939, la Wehrmacht  alemana había un servicio de correo militar que proporcionaba servicios gratuitos de correo en Alemania.
         Tarjetas postales y cartas de hasta 250 g incluyendo periódicos circulaban de forma, franquicia,  en alemán para las organizaciones militares. Todas las ramas militares alemanes tenía su propia administración postal para la recepción y entrega de correo. Para las oficinas de Feldpost más cercano a la zona de combate una instalación móvil generalmente procesados de correo electrónico para todas las ramas militares.En 1940 se introdujeron nuevos cambios seguidos a través de la rápida conquista de Europa.
Finalmente, una serie de acuerdos de servicios postales se establecieron entre Alemania y los países ocupados proporcionando un uso extendido de servicio Feldpost. Países como los Países Bajos había cerca de 50.000 voluntarios pro-nazi que durante el curso de la guerra utilizan el servicio Feldpost. Eventualmente, estos acuerdos se establecieron entre Alemania y otros países, incluidos los países neutrales, como Portugal, España, Suiza, Suecia y Turquía, que había voluntarios dentro de las fuerzas alemanas.   
     Para preservar el secreto de los movimientos de tropas, cada batallón se le asignó un número de cinco dígitos llamado número Feldpost (FPN). A finales de 1939.
      Nº de Feldpost 20045 y la correspondiente marca de franquicia.
José A. Gándara Rodriguez. Material del autor y de D Celso Fariñas


Carta dirigida A Guarda por correo de Feldpost y marca de censura militar española en Vigo.

             Por José A. Gándara
 CURIOSIDAD FILATELICAREGRESO AL FUTURO


Carta certificada con acuse de recibo de Tui  A Guarda o 14 de febreiro de 2017, na parte de atrás matásellos de chegada 15/2/2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario